2015. május 20., szerda

Hamvas Béla


1. Hamvas Béla lakását 1945 januárjában bombatalálat érte, mindene megsemmisült, könyvtára és kéziratai is. Ez nagyban alakította már meglévő válság-érzetét. Ekkor döbbent rá arra, hogy minden múlandó, minden viszonylagos. A válság Hamvas alapélménye, létlátásának sarokköve. Létezni annyi, mint válságban lenni. Hamvas számára a válság átfogó, az egész univerzumot átszövő jelenség - létélmény. Válságban vagyunk, a bűnbeesés (létvesztés) óta. Mindent kritizál, a hagyomány erejét hirdeti. Korunk problémáját a humanizmusra vezeti vissza, ami szerinte az individuális szabadság-mániájával az elnyomás igazolása.

2. Hamvas meglátása szerint van valami a létezésben, valami romlás, aminek az ember az okozója: "vallásos terminológiával eredendő bűnnek nevezik, de amely nem csupán vallásos természetű, hanem elsősorban ontológiai esemény." Aki ezt nem vállalja fel, az lényegtelen pszeudoegzisztencia. A létromlás értelmét a hagyományból tudhatjuk meg. Hamvas a válságot mint rendszert krizeológiának nevezte el. Úgy látja, hogy az ember a krízis egy-egy szeletét érzékeli csupán, nem az egészet, az anyagi és szellemi lét komplexitását.

3. Az ember kedveli a rettegést, ami kedvez az apokaliptikus vízióknak, a hisztériakeltésnek. Veszélyben a természet, veszélyben a nemzet, veszélyben a kereszténység, veszélyben az ivóvíz, veszélyben a fenntartható fejlődés stb. Ezek mind csak részterületek, és nem látják, hogy az egész lét van veszélyben, mindig is abban volt, mert a lét válság. Az ok a bűn, az emberiség bűnbeesése, ezt tanítja minden ősi hagyomány. Amennyiben a hagyomány tudása a birtokunkban van, akkor lehetőség nyílik a kitörésre.

4. A válság létvesztés, amikor "az ember fejjel lefelé kezd élni". Vállalni kell a válságot, megérteni és dönteni. A kivezető út a hagyomány életre keltése, az emberiség együttes, hagyományhű cselekvése. Nem egyéni, hanem kollektív megdicsőülésről beszél. Hamvas szerint az emberiségnek egy közös lelke van.

5. Üdvözölte kora borzalmait, mert azok pozitív ellenerőket szabadítanak fel. Ez viszont egyéni tapasztalat, soha nem közös. A szellemi ember Hamvas szerint küldetéstudatos médium, aki közvetíti a tömeg felé az egyetemes értékeket. Próféta, akit megköveznek. Hamvas a tömeg megvetője, ami szerinte a humanizmus szülötte.

6. Bizánc hatására a humanizmus megmérgezte Európát, tönkretette kultúráját az igazságosság követelésével, a szegények védelmezésével, a lelkiismeret- és gondolatszabadság hangoztatásával. Kettészakította az embert a magánélethez való jog hangoztatásával. Bevezette a demokráciát, ami a tőkések uralma. A köztársaság csupán érdekközösség, a parlamentarizmus a pártok mögött álló kevesek uralma. A humanizmus ránk szabadította a primitív tömeg uralmát, az ösztönlényekét, démonok irányítják világunkat. Vissza kell tehát térnünk a hagyomány közvetítette isteni, autentikus emberi léthez. Ennek érdekében az első Orbán-kormány megalapította a Hamvas Intézetet (Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet), amelynek igazgatója Hankiss Ágnes.

Link

Hamvas Béla: A világválság

2015. május 12., kedd

Diktátor születettMost már egészen bizonyosan és végérvényesen.
"Elszomorító jelenetnek lehetünk tanúi. Hogyan tagadja meg egy humanista a humánum sokszínűségének örvendetességét, hogyan válik egy européer völkisch fajvédővé." (Joó Tibor: Öncsonkítás. Jegyzetek Németh László könyvéhez, 1939. Joó a Kisebbségben munka mélymagyar - hígmagyar megkülönböztetésére refrektál.)
2015. május 8., péntek

LyukimádókA 19. században Oroszország keleti kormányzóságaiban egy új szekta tűnt fel, a lyukazók vagy másként mondva a lyukimádók szektája. Híveik egy közepes méretű lyukat fúrtak belül házuk falába, és odahajolva ezt ismételgették: "Én lyukam, én kunyhóm, ments meg engemet!" Bijszk környékén a lyukimádók aránya elérte a lakosság kétharmadát. Házukat Isten földi birodalmának, a lyukat új evangéliumnak nevezték, önmagukat pedig igaz keresztényeknek. (Szolovjov: Az Antikrisztus története)


Tudj meg többet Szolovjovról, Trubeckojról, és a kétharmadról: itt!